•  

Ochrana osobních údajů (zasílání obchodních sdělení)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A O COOKIES

 

INFORMACE SPRÁVCE ÚDAJŮ SUMMIT TRADE DISTRIBUTION S.R.O.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Společnost SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem č.p. 438, 756 02 Huslenky, IČO: 29400015, spisová značka: C 39000 vedená u Krajského soudu v Ostravě ("Společnost"), informuje o tom, že ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení"), je jako správce údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka(ů) (i) nezbytné pro realizaci práv a povinností ze smluv uzavřených se zákazníky prostřednictvím stránek www.summit-trade.czdle Obecných podmínek prodeje zboží nebo nájemních smluv ohledně pronájmu sportovního vybavení ("Smlouvy", jednotlivě "Smlouva"), (ii) nezbytné pro plnění svých zákonných povinností (zejména v oblasti daní a účetnictví), a (iii) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro výkon podnikatelské činnosti a vymáhání práv Společnosti).

Společnost bude zpracovávat především osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, délka skeletu a značka lyžařských bot, lyžařská úroveň, hmotnost, výška.

Osobní údaje budou zpracovávány Společností jako správcem údajů, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (zejména subdodavateli, včetně přepravců, poskytovateli služeb informačních technologií, a odbornými poradci). Společnost nebude osobní údaje předávat mimo EU.

Osobní údaje budou zpracovávány v klientském registru Společnosti, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být s jeho souhlasem uděleným způsobem uvedeným v rámci hovoru nahráván, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb Společnosti. Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být nahráván ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností ze Smlouvy.

Zákazník má právo:

 • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;
 • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;
 • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – Smlouvy a následné období dalších tří (3) let od okamžiku splnění veškerých práv a povinností ze Smlouvy.

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Mikuláš Zubec, e-mail: info@summit-trade.cz.

Zasílání obchodních sdělení

Zákazník zatržením odpovídajícího políčka při odbavení svého nákupu či rezervaci v systému na www.summit-trade.cz může udělit Společnosti:

 • souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Společnost obdržela v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby jej Společnost informovala o novinkách v oblastech, ve kterých Společnost poskytuje služby či o nabídkách nových služeb Společnosti; a současně
 • dle ustanovení § 7 odst. 2 ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení Společnosti.

Udělení výše uvedeného souhlasu je ze strany zákazníka dobrovolné.

Zpracování osobních údajů na základě výše uvedeného souhlasu bude provádět Společnost a bude probíhat v klientském registru Společnosti, a to automatizovaně i manuálně. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Zákazník má právo:

 • svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@summit-trade.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné Zákazníka identifikovat; vyřazení elektronického kontaktu z databáze Společnosti pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny;
 • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;
 • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;
 • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;
 • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost je oprávněn uchovávat výše uvedené osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba, po kterou bude dán výše uvedený souhlas.

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Mikuláš Zubec, e-mail: info@summit-trade.cz.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači uživatele prostřednictvím prohlížeče. Když se uživatel později vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u uživatele předtím uložil.

Společnost shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ 

Název 

Účel 

Expirace 

Přístup k informacím

Systémová

SummitTrade.CountryCode

Udržuje aktuální verzi webu, jakou uživatel používá (Česko/Slovensko)

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

btracking

Identifukuje uživatele

1 rok

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade_IsLastVisitedProductsEmpty

Zjišťuje, zda byl navštíven nějaký produkt

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade.CultureCode

Udržuje aktuální verzi webu (CZ/EN)

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade.LanguageCode

Podle CultureCode zobrazuje odpovídající jazyk

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTrade.CurrencyCode

Udržuje měnu, kterou si uživatel vybral

1 měsíc

Pouze poskytovatel webového softwaru

Systémová

SummitTradep_SessionID

Drží session aktuálního uživatele

Při opětovném načtení stránky

Model view controller

Systémová

UserData

Po přihlášení uživatele udržuje jeho přihlašovací data

Při opětovném načtení stránky

Model view controller

Systémová

SummitTrade_ASPXAuth

Rozpoznává, zda je uživatel přihlášen

Při opětovném načtení stránky

Model view controller

 

Soubory cookies může uživatel odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny jsou uvedeny v sekci "Nápověda" webového prohlížeče uživatele.

* * *

SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o.

12.12.2018

Newsletter

Hory chyby neodpouští. Přihlas se, ať ti neunikne žádný z našich tipů, rad a tutoriálů, kde tě naučíme, jak se připravit na své dobrodružství.