1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Summit Trade s.r.o. ("OP") platí pro online prodej sportovního zboží a příslušenství v internetovém obchodu, který je dostupný na stránkách www.summit-trade.cz ("E-shop"), který je provozován společností Summit Trade s.r.o., se sídlem č.p. 438, 756 02 Huslenky, IČO: 29400015, spisová značka: C 39000 vedená u Krajského soudu v Ostravě ("SUMMIT").

1.2. Eshop můžete kontaktovat na emailu eshop@summit-trade.cz, na telefonním čísle +420 607 030 240.

1.3. Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti SUMMITu jakožto prodávajícího (SUMMIT v tomto kontextu také jako "Prodávající") a zákazníka, jakožto kupujícího ("Zákazník").

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;

"Partner" znamená autorizovaného prodejce Prodávajícího; aktuální seznam autorizovaných prodejců je dostupný na stránkách www.summit-trade.cz;

"Podnikatel" znamená v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

"Spotřebitel" znamená v souladu s ustanovením § 419 Občanského zákoníku fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

"Zákon o ochraně spotřebitele" znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů

“Zboží” znamená sportovní zboží nebo příslušenství, které je nabízeno v E-shopu.

“Cena” je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

“Cena za dopravu” je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

“Celková cena” je součet Ceny a Ceny za dopravu;

“DPH” je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

“Faktura” je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

“Objednávka” je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

“Uživatelský účet” je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv; 

3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

3.1.1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem  „Do košíku“);

3.1.2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

3.1.3. Vaše identifikační a kontaktní údaje slouží k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.2. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „ Potvrďte nákup“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka nemusíte potvrdit vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, kliknutím na tlačítko „ Potvrďte nákup“ souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami. Po stisku tlačítka „Potvrďte nákup““ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo k nám. Prodávající není povinen kontrolovat údaje uvedené v objednávce, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3.  Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo (IČO) nebo DIČ, pak bere na vědomí, že jej Prodávající považuje za Podnikatele. Je-li Zákazník plátcem DPH v jiném státě, je povinen do dvou (2) hodin kontaktovat Prodávajícího e-mailem a poskytnout mu veškeré vyžádané dokumenty a informace k vystavení daňového dokladu – faktury – bez částky DPH, pokud to příslušné právní předpisy umožňují. Pokud však Zákazník, který je plátcem DPH v jiném státě, provede platbu Zboží platební kartou, bude automaticky vystaven daňový doklad – faktura – zahrnující DPH a tato nebude již opravována.

3.4.  Uzavření Smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu. Přílohou tohoto e-mailu budou tyto OP, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád.

3.5.  Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Zákazník - Spotřebitel, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, objednávkou souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce.

3.7.  Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li Zákazníkem Spotřebitel – je Podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

3.8.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám.

3.9.  Zákazník si je vědom, že mu koupí Zboží z obchodní nabídky Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů či log Prodávajícího nebo třetí strany, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10.Mohou nastat i případy, kdy vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme vás kontaktovat a zašleme vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.

3.11.V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.12.Smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

3.13.V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny Zboží uváděné v E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, vyjma poplatků spojených s náklady na zvolený způsob dodání a platby. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází zaplacením kupní ceny či dodáním Zboží Zákazníkovi, kterákoli z těchto skutečností nastane později.

4.3. V případě, kdy Zákazník provede úhradu a Prodávající posléze není z objektivních důvodů schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Zákazníkovi stejným způsobem. Lhůta k vrácení plnění je závislá na zvoleném způsobu jeho vrácení, nesmí však překročit dobu třiceti (30) dní od okamžiku, kdy tato nemožnost dodání vznikla.

4.4. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu Zboží formou zvolenou při učinění objednávky, a to následujícími způsoby:

4.4.1. v hotovosti na dobírku v místě doručení dle objednávky Zákazníka;

4.4.2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 272392781, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. pro platbu v CZK a č. 272392925 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. pro platbu v EUR ("účet Prodávajícího“);

4.4.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bran (Comgate, aj.) dle aktuálních nastavení a dostupnosti poskytovatelů služeb těchto systémů.

4.5. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také poplatky spojené s náklady na zvolený způsob dodání a platby Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i poplatky spojené s náklady na zvolený způsob dodání a platby Zboží.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou (2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající zboží odešle Zákazníkovi po uhrazení celé kupní ceny.

4.8. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li tak stanoveno právními předpisy, Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ

 

5.1. Prodávající dodává Zboží Zákazníkovi formou realizace poštovní či zasílatelské služby třetí strany dle aktuálních nastavení a dostupnosti ("Doručovatel").

5.2. Zboží bude odesláno Zákazníkovi dle skladových a logistických možností Prodávajícího. V případě platby kupní ceny bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího nebude Zboží odesláno před připsáním platby kupní ceny na účet Prodávajícího.

5.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží vám bude sdělena ještě před vložením zboží do košíku. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

5.4. Zákazník je povinen převzít Zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným pokusem o dodání Zboží.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě zjištění jakéhokoli poškození obsahu tuto skutečnost neprodleně oznámit Doručovateli či Prodávajícímu. V případě, že je obal Zboží porušen, nemusí Zákazník zásilku od Doručovatele převzít a je povinen vyhotovit zápis o škodě či jiný obdobný doklad daného Doručovatele.

5.7. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.6 Podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi námi a vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu vašeho podstatného porušení Smlouvy.. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.8. Nebezpeční škody na Zboží na vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 5.6 Podmínek, na vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

5.9. K doručení zboží si můžete vybrat možnost osobního odběru ve výdejních místech společnosti Česká pošta, Zásilkovna nebo PPL. Stejné společnosti Vám pak mohou zvolené zboží doručit k Vám na adresu.

 6. VÝHRADY A UPOZORNĚNÍ

6.1. Veškeré informace o Zboží v E-shopu jsou informativního charakteru (tedy jsou nezávazné a Zákazníkem nevymahatelné) a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.2. Pokud je Zbožím poukaz na poskytnutí služby Prodejcem či jinou osobou, podmínky poskytnutí takové služby mohou být předmětem určitých omezení a mohou být i vyhrazeny do zvláštního ujednání mezi Zákazníkem a poskytovatelem takové služby. Prodávající z titulu Smlouvy neodpovídá Zákazníkovi za splnění takového ujednání.

6.3. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1729 Občanského zákoníku pro případ, že SUMMIT neuzavře Smlouvu v případech vymezených v ustanovení § 1729 Občanského zákoníku.

6.4. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.3. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.4. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.5. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.6. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.9. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.11. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména poštou na adrese Summit Trade s.r.o., Šedesátá 7046, 760 01 Zlín, Areál Svit, budova č. 65,telefonicky na čísle +420 607 030 240 či elektronickou poštou na adrese eshop@summit-trade.cz.

7.12. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM 

8.1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, není-li právo na odstoupení od Smlouvy vyloučeno právními předpisy, zejména pak ustanovením § 1837 Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží.Je-li předmětem Smlouvy dodání několik kusů Zboží, běží doba pro odstoupení od Smlouvy ode dne dodání daného kusu Zboží. Odstoupení lze realizovat na základě formuláře přiloženého k těmto OP.

8.2. Odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 může zákazník provést skrze vratkový štítek, který je součastí balíku s jeho objednávkou. Štítek nalepí na balík a následně jej přinese na jakýkoli PPL Parcelshop nebo PPL Parcelbox. Nebo může Zákazník zaslat vrácené zboží na adresu provozovny (Summit Trade s.r.o., Šedesátá 7046, 760 01 Zlín, Areál Svit, budova č. 65) nebo sídla Prodávajícího. Prodávající potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v písemné podobě jeho přijetí.

8.3. Odstoupením od Smlouvy dle Článku 8.1 se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.

8.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.6. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, který je Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud Zákazník dárek nevrátí, je povinen vrátit Prodávajícímu cenu tohoto dárku, jak je vyjádřena na daňovém dokladu.

8.7. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

9.1. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoli od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1. Tento Reklamační je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Tento Reklamační je nedílnou součástí těchto OP a upravuje vztahy mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím při reklamaci Zboží.

10.2. Veškeré reklamace musí být učiněny bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím reklamačního formuláře na webu www.summit-trade.cz/reklamace, nebo doručeny bez zbytečného odkladu písemně na adresu: Summit Trade s.r.o., Šedesátá 7046, 760 01 Zlín, Areál Svit, budova č. 65.

10.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se se Zákazníkem mohou písemně dohodnout jinak. Po uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. Prodávající vydá Zákazníkovi písemné potvrzení, které zašle na e-mail Zákazníka o tom, kdy Zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Zákazníkovi potvrzení, které zašle na e-mail Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

10.4. Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu vady Zboží má Zákazník také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od Smlouvy, musí být učiněna písemně na příslušnou kontaktní adresu druhé strany.

11.2. Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka či uvedenou Zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva uzavřená po dobu vyhlášení těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

12.2. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy.

12.3. Veškerou písemnou korespondenci si s vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů (eshop@summit-trade.cz). My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

12.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@summit-trade.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

12.5. Pokud náš a váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena vaše práva plynoucí z právních předpisů.

12.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

12.7. Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky k tomu příslušnými soudy České republiky.

12.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.9. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme my i vy právo od smlouvy odstoupit.

12.8. Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 01. 07. 2023.